Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Privacyverklaring van Swart Advocaten BV

2 januari 2021

Je privacy is voor jou en voor Swart Advocaten B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de juridische webshop en website van Swart Advocaten B.V. allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Swart Advocaten B.V. Onze contactgegevens vind je onderaan.

Algemeen

Wij respecteren jouw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de personen van wij persoonsgegevens verwerken.

Wettelijke geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht

Informatie en documenten die je aan ons ter beschikking stelt om jouw zaak inhoudelijk te beoordelen, in behandeling te nemen of diensten te verrichten worden door ons uitsluitend voor dat doel gebruikt. Strikte vertrouwelijkheid en strikte geheimhouding hiervan is gegarandeerd door het wettelijke verschoningsrecht en het wettelijke geheimhoudingsrecht voor advocaten. Wij onderschrijven deze verplichtingen ten volle.

Doel verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, overeengekomen werkzaamheden uit te kunnen voeren, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met jou als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelen wij veelal een derde partij in. Jij als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kun je je aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Swart Advocaten B.V.

Wij verwerken de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor deze doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst van opdracht en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • innen van declaraties
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing en communicatie-activiteiten
 •  werving en selectie (sollicitatie)

Wij delen je persoonlijke gegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk ten behoeve van de overeengekomen dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Denk hierbij aan de waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Swart Advocaten B.V., zoals een IT-leverancier. Persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt in het kader van het voeren van een (gerechtelijke) procedure of zaaksgerelateerde correspondentie met de wederpartij.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Swart Advocaten B.V. jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, fiscalist, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Afhandelen aanvraag voor advies en juridische begeleiding
Wanneer je bij ons een aanvraag plaatst voor advies en/of juridische begeleiding, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij jouw naw-gegevens, emailadres en telefoonnummer. Ook kunnen we voor het starten van je juridische begeleiding via onze website vragen om de naw-gegevens van de wederpartij, evenals het soort en type contract waarvoor advies wordt gevraagd, de betrokken salarisgegevens en geboortedatum van de betrokkene. Deze hebben wij nodig vanwege de werkzaamheden die we op jouw verzoek verrichten en het kunnen geven van het advies dat je ons vraagt. Wij bewaren deze informatie tot je aanvraag is afgerond en het gevraagde advies is verleend. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer als hierop een wettelijke bewaarplicht rust.

Je account
Bij bepaalde onderdelen van onze juridische webshop moet je je eerst registreren. Ook kunnen we je desgewenst toegang geven tot ons online klantenportaal. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, factuuradres en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege de diensten die we op jouw aanvraag verrichten. Wij bewaren deze informatie gedurende de voor ons geldende wettelijke bewaartermijn.

Websitebezoek

Wij houden gebruiksgegevens bij van onze juridische webshop en website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden door ons niet verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van onze juridische webshop en website te vergroten maken wij gebruik van zogenoemde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Je kunt het gebruik van deze cookies op welk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze juridische webshop en website. Met deze statistieken verbeteren we onze juridische webshop en website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien.

Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen voor het kunnen doen van gerichte informatie en aanbiedingen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie voor zes maanden. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens (te weten: emailadres) van ons kunnen ontvangen. We delen gegevens met de volgende partijen, die op maat gesneden advertenties voor ons aanleveren: Facebook, Instagram en LinkedIn.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het kunnen verwerken van je aanvraag en om jou gerichte informatie en aanbiedingen te kunnen verstrekken. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en tot zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. Bepaalde klantgegevens bewaren wij als hierop een wettelijke bewaarplicht rust.

Nieuwsbrief

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Onze nieuwsbrief ontvang je ook als wij diensten voor je hebben verricht. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van SendInBlue (gevestigd binnen de EU), met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten die voldoet aan de AVG. Voor het verzenden van deze nieuwsbrief maken wij uitsluitend gebruik van je voornaam en emailadres. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via je account of per email kun je dit ook doorgeven. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd.

Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail en via social media.

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via je account of per email kun je dit ook doorgeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze juridische webshop en website. Deze statistieken zijn niet herleidbaar tot individuele personen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze juridische webshop en website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord- De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem. Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert. Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze juridische webshop of website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Swart Advocaten B.V. aan je verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Swart Advocaten B.V.
Aalsterweg 191
5644 RA Eindhoven
Tel. 085-0201010

Juridische Informatie

Aanpak

Succesvolle Aanpak

Lees meer

Algemene Voorwaarden Swart Advocaten BV

Algemene Voorwaarden van Swart Advocaten BV

Lees meer

Juridische oplossingen

Juridische oplossingen

Lees meer

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy