Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Contractenrecht

Ervaren en gespecialiseerde Advocaat Contractenrecht

De zeer ervaren Advocaten Contractenrecht (ook wel Advocaat  Verbintenissenrecht genoemd) van Swart Legal adviseren specialistisch bij het aangaan van alle mogelijke vormen van samenwerking, afnames en leveringen. Denk aan het beoordelen en opstellen van contracten. Handelsgeschillen pakken wij praktisch, doortastend en succesvol aan. Bij geschillen over bijvoorbeeld nakoming en wanprestaties procederen wij desnoods voor je.

Bij het aangaan van een samenwerking is het maken van goede afspraken cruciaal. Deze afspraken leg je vast in een contract. Het is belangrijk dat de afspraken in een contract eenduidig, transparant en evenwichtig zijn geformuleerd. Zodra de omstandigheden zich wijzigen, er spanningen in de samenwerkingsrelatie ontstaan of zelfs een conflict, komt het aan op de afspraken zoals die in het contract zijn geformuleerd en vastgelegd. 

Onze gespecialiseerde advocaten contractenrecht weten exact welke clausules er wel en niet in het contract dienen te staan, hoe deze dienen te worden geformuleerd, of deze in overeenstemming dan wel in strijd zijn met wetgeving (ook de internationale en Europese regelgeving) en of deze volledig zijn. Daarbij houden wij nauwgezet rekening met je specifieke bedrijfsvoering en bedrijfsbelangen en spelen wij in op het zoveel als mogelijk reduceren van jouw specifieke bedrijfsrisico's.

Lees ook: Juridisch Risico Management - Beheers de risico's bij conflicten - Excellent met Contracten

Beoordelen en Opstellen van Contracten

Bij het aangaan van een contract wil je weten waar je op moet letten. Onze advocaten contractenrecht geven je vakkundig advies bij je onderhandelingen. Voorkom de contractuele valkuilen. Laat je contract controleren. Je staat dan altijd sterk.

Lees ook ons aanbod: Contract vakkundig laten controleren

Wil je een contract op maat laten opstellen? Met een deugdelijk opgesteld contract weet je precies waar je aan toe bent. Laat je contract op maat maken door één van onze doorgewinterde advocaat-specialisten contractenrecht. Je bent dan verzekerd van doordachte en waterdichte afspraken.

Lees ook ons aanbod: Contract laten opstellen

Wat doet een Advocaat Contractenrecht

Onze ervaren advocaten contractenrecht schakel je in voor advisering en begeleiding over ondermeer:

 • Beoordelen van contracten
 • Opstellen van contracten
 • Opstellen van en adviseren over algemene voorwaarden
 • Adviseren en begeleiden bij onderhandelingen
 • Adviseren over specifieke clausules
 • Adviseren over het stellen van zekerheden, zoals hypotheekrechten, pandrechten en bankgaranties
 • Adviseren bij noodzakelijke wijzigingen van contracten
 • Adviseren bij wanprestatie
 • Aanmanen en ingebrekestellen
 • Procederen bij tekortkomingen in de nakoming van afspraken
 • Conservatoir beslag leggen
 • Procederen over opheffing beslag
 • Faillissement debiteur aanvragen
 • Vorderingen incasseren, zowel in buitengerechtelijke fase als via de rechter
 • Incasso kort geding opstarten
 • Coaching van ondernemers

Contractenrecht als specialisatie

Mr. Marco Swart mag zich gespecialiseerd advocaat contractenrecht noemen. Hij heeft ondermeer bij de vermaarde Grotius Academie de intensieve leergang Nationaal en Internationaal Contracteren gevolgd. Daarnaast is hij opgeleid en werkzaam als gecertificeerde Ondernemerscoach en daarom als lid toegelaten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Mr. Marco Swart is bovendien lid van de specialisatievereniging Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (VIA).

Soorten en typen contracten

De advocaten contractenrecht van Swart Legal hebben ondermeer ruim ervaring met het beoordelen en opstellen van de volgende soorten en typen contracten:

 • Bedrijf starten: Algemene Voorwaarden, Opdrachtbevestiging, Disclaimer, Privacyverklaring, Verwerkersovereenkomst
 • Zakelijke samenwerking: Samenwerkingsovereenkomst (lees ook ons aanbod: Samenwerkingsovereenkomst opstellen), Aandeelhoudersovereenkomst, Maatschapscontract, Managementovereenkomst, Bemiddelingsovereenkomst, Agentuurovereenkomst, Distributieovereenkomst, SLA-overeenkomst, Onderhoudsovereenkomst, Geheimhoudingsverklaring
 • Financieel: Geldleningsovereenkomst, Pandakte, Licentieovereenkomst, Leaseovereenkomst, Huurkoopovereenkomst, Koopovereenkomst, Overnameovereenkomst, Beëindigingsovereenkomst
 • Vastgoed: Aan- en verkoop onroerend goed, Hypotheekovereenkomst, Overeenkomst van aanneming, Huurovereenkomst woonruimte, Huurovereenkomst bedrijfsruimte (zie ook onze speciale pagina: Vastgoedrecht)
 • Personeel: Arbeidscontract, Arbeidscontract bepaalde tijd, Arbeidscontract onbepaalde tijd, Oproepcontract, Nulurencontract, Personeelsreglement, PersoneelshandboekZZP-contract, Overeenkomst van Opdracht, Overeenkomst van Aanneming, Handelsagentuur, Concurrentiebeding

De Samenwerkingsovereenkomst

In een steeds competitievere zakenwereld zoeken bedrijven voortdurend naar manieren om hun krachten te bundelen en synergievoordelen te creëren. Een samenwerkingsovereenkomst vormt hierbij een cruciale juridische basis, die de verwachtingen, verplichtingen en belangen van alle betrokken partijen duidelijk vastlegt. Wil je gaan samenwerken? Voor het slagen ervan zijn dan het maken van goede afspraken cruciaal. Laat je vakkundig begeleiden om tot een goed doordachte samenwerkingsovereenkomst te komen. Zo maak je van je samenwerking bij voorbaat een succes.

Lees ook ons aanbod: Samenwerkingsovereenkomst opstellen

Ga naar: Gids Succesvol Samenwerken als Ondernemer - De 10 Juridische Aandachtspunten

De Overeenkomst van Opdracht

De overeenkomst van opdracht wordt vaak gebruikt voor het vastleggen van afspraken over de uitvoering van projecten. In tegenstelling tot de arbeidsovereenkomst geldt bij het uitvoeren van een opdracht geen gezagsverhouding. Ook wordt bij het uitvoeren van de opdracht geen loon betaald, maar zijn partijen vrij een som voor de opdracht overeen te komen. In tegenstelling tot de arbeidsovereenkomst kan de bij overeenkomst van opdracht de opdrachtnemer ook een rechtspersoon zijn.

Het meest voorkomende problemen met een overeenkomst van opdracht is dat deze achteraf door de opdrachtnemer toch als arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt. Om dit te voorkomen is het van belang dat partijen bij de uitvoering van hun afspraken de meest kenmerkende aspecten van de overeenkomst van opdracht voor ogen houden. Daarnaast ontstaan vaak geschillen over betalingen en de vraag of een opdracht naar behoren is nagekomen.

Het ZZP-contract

Het ZZP-contract is in juridisch opzicht een overeenkomst van opdracht. Fiscaal zijn aan de rechtsgeldigheid aanvullende voorwaarden verbonden. Naast de verplichte clausules die de Belastingdienst als essentieel heeft aangemerkt, zijn partijen vrij aanvullende afspraken te maken. De advocaten van Swart Legal adviseren op basis van hun specialistische kennis tal van bedrijven en ZZP-ers over waterdichte ZZP-verhoudingen.

Lees ook: Rechten en plichten van ZZP-ers

De Handelsagentuur

De handelsagent is weer helemaal terug van weggeweest. De handelsagent kan zijn werkzaamheden verrichten in het kader van een arbeidscontract. Maar de wet voorziet ook in de mogelijkheid een agentuurovereenkomst te sluiten zonder arbeidsrechtelijke gezagsverhouding. De wet definieert de agentuurovereenkomst als volgt: “De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt, en deze zich verbindt, voor een bepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten zonder aan deze ondergeschikt te zijn.”

Aan een rechtsgeldige agentuurovereenkomst stelt de wet wel nadere voorwaarden. Met name is het opletten dat bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst een klantenvergoeding moet worden betaald, die partijen in de overeenkomst nader mogen uitwerken. Andere aandachtspunten zijn onder meer de reikwijdte van de volmacht, de wijze waarop de provisie wordt berekend en uitbetaald, verdeling van aansprakelijkheid en de mate van exclusiviteit. De advocaten van Swart Legal kunnen door hun specialistische kennis en ervaring bij uitstek adviseren over de inrichting van handelsagenturen.

Lees ook: De Juridische Aandachtspunten van de Agentuurovereenkomst

Conflict over een contract

Je wilt er niet in terecht komen, maar het is niet altijd te voorkomen. De ervaring leert dat afspraken niet altijd correct worden nagekomen. De advocaten contractenrecht van Swart Legal staan in dat geval voor je klaar om een conflict hierover op te lossen. Dat doen we bijvoorbeeld door namens en in overleg met jou met de andere partij te onderhandelen over de gevolgen ervan. En desnoods stappen we hiervoor met jou naar de rechter. Vaak speelt hierbij ook de beëindiging linksom of rechtsom van het contract. 

Lees ook: Zo Werkt Procederen bij de Rechtbank

Incasso van handelsvorderingen

Onze advocaten hebben uitgebreide specialistische kennis en jarenlange ervaring met het gehele incassotraject. Onze juridische adviezen beginnen met de wijze waarop je je zakelijke relaties contractueel vorm geeft, begeleiding bij het opstellen van je opdrachtbevestigingen en de formulering van je algemene voorwaarden. Daarnaast zijn wij als advocatenkantoor wettelijk bevoegd onder je debiteuren beslagen te laten leggen, te dreigen met zijn of haar faillissement, mogen wij dat faillissement namens jou aanvragen en kunnen wij bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in kort geding om een spoedveroordeling van je debiteur vragen.

Lees ook: Vordering incasseren en Dagvaarding Ontvangen?

Legal Scan Ondernemingsrecht

Bij onze Legal Scan Ondernemingsrecht beoordelen onze advocaten in het bijzonder de aansprakelijkheidsrisico's en financiële risico die je als ondernemer loopt. Wij houden alle vitale bedrijfsdocumenten van je bedrijf tegen het licht. Hierdoor ben je in staat risico's op juridische conflcten met samenwerkingspartners te minimaliseren, evenals risico's op bestuurdersaansprakelijkheid.

Lees ook ons aanbod: Legal Scan Ondernemingsrecht

Masterclass Succesvol Samenwerken als Ondernemer

Sta je op het punt om te gaan samenwerken? Dan zul je je afvragen wat er nodig is om tot goede afspraken te komen. Ontdek in 90 minuten de juridische aandachtspunten voor een waterdichte samenwerkingsovereenkomst. Neem kennis van de juridische aspecten voor een langdurige en succesvolle samenwerking. Met Tevredenheidsgarantie en Deelnamecertificaat.

Ga naar ons aanbod: Online Masterclass Succesvol Samenwerken als Ondernemer

Download Gids: De Juridische Aspecten van Succesvol Samenwerken als Ondernemer

Wil je als ondernemer van samenwerking ook een langdurig succes maken? Zie dan de juridische aandachtspunten niet over het hoofd. Doe je voordeel met tientallen bewezen Tips uit de actuele dagelijkse advocatenpraktijk van samenwerkingsvraagstukken en maak kennis met de best bewezen aanpak. Download daarom nu GRATIS deze Ultieme Gids over de Juridische Aandachtspunten voor Succesvolle Samenwerking.

Ga naar: Gids over Succesvol Samenwerken Downloaden

Meer informatie over contractenrecht en handelsvorderingen

Lees onze meest actuele juridische updates en abonneer je op onze maandelijkse Juridische Tips & Tricks. Wil je graag vakkundig advies over de uitwerking van het contractenrecht in jouw situatie? Neem vrijblijvend contact met ons op. Bel 085 - 020.10.10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart. Of ga naar ons contactformulier. Graag informeren wij je uitgebreid over je kansen en mogelijkheden en de beste aanpak.

 

Lees ook

Procederen bij de Rechtbank

Wil je weten hoe een procedure bij de Rechtbank werkt? Helaas ontkom je bij een conflict niet in alle gevallen aan een gerechtel...

Lees meer

Algemene voorwaarden opstellen, tips

In de wereld van zaken doen en contracten aangaan, vormen algemene voorwaarden een vitaal onderdeel van de juridische infrastruc...

Lees meer

Samenwerkingsovereenkomst Aandachtspunten

In een steeds competitievere zakenwereld zoeken bedrijven voortdurend naar manieren om hun krachten te bundelen en synergievoord...

Lees meer

Bewezen Resultaten

Bank vist achter het net

Tien jaren nadat mijn cliënte de samenwoning met haar toenmalige partner had verbroken, werd zij door de SNS-bank aangesproken o...

Lees meer

De naweeën van de BSE-crisis

Mijn cliënt is leverancier van kalveren aan kalvermesters voor de vleesconsumptie. Tevens levert mijn cliënt het veevoer voor he...

Lees meer

Bank werkt mee aan schuldsanering

Mijn cliënten exploiteerden een café. Hiervoor hadden zij financiering (een geldlening) van ruim € 125.000,- geregeld bij de ABN...

Lees meer

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy