Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

De Juridische Aandachtspunten van de Agentuurovereenkomst

De Agentuurovereenkomst

Als je je handelsactiviteiten wilt uitbreiden zonder zelf een grotere afzetmarkt te hoeven bedienen, kan het inschakelen van handelsagenten een aantrekkelijke optie zijn. Bij een agentuurovereenkomst bezorgen deze handelsvertegenwoordigers orders, terwijl je als leverancier de contracten met de afnemers afsluit. Welke kansen biedt een agentuurovereenkomst en wat zijn de juridische valkuilen en aandachtspunten. Overweeg je een agentuurovereenkomst te sluiten of loop je in de agentuurovereenkomst aan tegen (dreigende) conflicten, zie dan deze aandachtspunten niet over het hoofd.

Bij het lezen van dit artikel ontdek je meer over deze onderwerpen:

 1. Wat is een agentuurovereenkomst
 2. Kenmerken van een agentuurovereenkomst
 3. Juridisch kader van de agentuurovereenkomst
 4. Verschillende juridische vormen
 5. Opstellen van de agentuurovereenkomst
 6. Aandachtspunten bij het aangaan van de overeenkomst
 7. Gevolgen van beëindiging
 8. Procedures en geschilbeslechting
 9. Fiscale en arbeidsrechtelijke aspecten
 10. Internationale dimensie van de agentuurovereenkomst
 11. Rol van de gespecialiseerde advocaat
 12. Waarom juridische bijstand inroepen
 13. Conclusie
 14. Meer informatie over de agentuurovereenkomst

1. Wat is een agentuurovereenkomst

Een agentuurovereenkomst is een bijzondere contractuele regeling waarbij een zelfstandige onderneming (de handelsagent) tegen een vergoeding bemiddelt bij het totstandkomen van overeenkomsten tussen een andere onderneming (de principaal) en afnemers. De handelsagent treedt op als een tussenpersoon die potentiële kopers benadert en vervolgens onderhandelt namens de principaal om transacties te faciliteren.

In essentie vertegenwoordigt de handelsagent de commerciële belangen van de principaal zonder daadwerkelijk in loondienst te zijn. De handelsagent opereert als een zelfstandige onderneming met een grote mate van autonomie, terwijl de principaal profiteert van de verkoop- en acquisitiekracht zonder de lasten van een werknemersrelatie.

2. Kenmerken van een agentuurovereenkomst

Een agentuurovereenkomst onderscheidt zich van andere contractuele samenwerkingsverbanden door de volgende kenmerken:

 • De handelsagent is geen werknemer maar een zelfstandige ondernemer die voor eigen rekening en risico opereert.
 • De handelsagent bemiddelt bij het tot stand brengen van overeenkomsten tussen de principaal en afnemers, maar sluit deze overeenkomsten niet zelf.
 • De handelsagent vertegenwoordigt de commerciële belangen van de principaal binnen een afgebakend geografisch gebied of marktsegment.
 • De vergoeding voor de handelsagent bestaat meestal uit een provisie, een percentage van de opbrengst uit de door hem bemiddelde transacties.

Deze unieke kenmerken maken de agentuurovereenkomst tot een complex juridisch construct met specifieke wettelijke implicaties, zowel voor de handelsagent als voor de principaal.

3. Juridisch kader van de agentuurovereenkomst

In Nederland is de agentuurovereenkomst wettelijk geregeld in Boek 7, Titel 7, Afdeling 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Deze wetgeving voorziet in een uitgebreid stelsel van dwingende rechtsregels ter bescherming van de handelsagent als de economisch zwakkere partij in de verhouding met de principaal.

De belangrijkste aspecten van deze wettelijke regeling zijn:

 • Voorschriften voor de totstandkoming, inhoud en beëindiging van de agentuurovereenkomst.
 • Bepalingen omtrent de rechten en verplichtingen van partijen tijdens de looptijd van de overeenkomst.
 • Regels voor de berekening en uitbetaling van de provisie aan de handelsagent.
 • Voorwaarden voor het recht op een goodwillvergoeding (klantenvergoeding) bij beëindiging van de overeenkomst.
 • Beperkingen aan de mogelijkheid tot het opnemen van concurrentiebedingen.

Deze dwingende regels kunnen slechts in beperkte mate worden uitgesloten of gewijzigd ten nadele van de handelsagent. Afwijkingen hiervan leiden in beginsel tot nietigheid van de desbetreffende contractuele bepalingen.

Ga naar: Gids over Succesvol Samenwerken Downloaden

4. Verschillende juridische vormen

Binnen het juridisch kader van de agentuurovereenkomst bestaan verschillende varianten met eigen kenmerken en juridische gevolgen:

 • Exclusieve agentuurovereenkomst: In deze variant heeft de handelsagent het exclusieve recht om binnen een bepaald geografisch gebied of marktsegment op te treden als vertegenwoordiger van de principaal. De principaal kan in dat gebied of segment geen andere agenten inschakelen.
 • Niet-exclusieve agentuurovereenkomst: Bij deze vorm kunnen meerdere handelsagenten tegelijkertijd actief zijn voor dezelfde principaal binnen hetzelfde gebied of marktsegment. De principaal behoudt dus de vrijheid om naast de ene agent ook andere agenten in te schakelen.
 • Zelfstandige handelsagentuur versus verkapte arbeidsrelatie: Een belangrijke juridische kwestie is de vraag of de handelsagent daadwerkelijk als zelfstandige opereert of dat er sprake is van een verkapte arbeidsrelatie met de principaal. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals het arbeidsrecht en de fiscale verplichtingen.

Deze diversiteit aan juridische vormen maakt het des te belangrijker om bij het aangaan van een agentuurovereenkomst de precieze afspraken en voorwaarden nauwkeurig vast te leggen en af te stemmen op de specifieke situatie en wensen van partijen.

5. Opstellen van de agentuurovereenkomst

Het opstellen van een agentuurovereenkomst vereist zorgvuldigheid en juridische expertise, gezien de complexiteit van de materie en de dwingende wettelijke bepalingen. Hier volgen enkele cruciale aandachtspunten:

- Definiëren van de wederzijdse rechten en verplichtingen

In de overeenkomst moeten de wederzijdse rechten en verplichtingen van de handelsagent en de principaal duidelijk worden omschreven. Denk hierbij aan:

 • De precieze omschrijving van de te verrichten werkzaamheden door de handelsagent.
 • De geografische afbakening van het gebied waarin de handelsagent actief is.
 • De eventuele exclusiviteit van de handelsagent binnen dat gebied.
 • De informatievoorziening en instructiebevoegdheid van de principaal.
 • De zorgplichten van de handelsagent, zoals het rapporteren van activiteiten.

- Vastleggen van de vergoedingsstructuur

Een van de kernpunten van de overeenkomst is de regeling omtrent de vergoeding (provisie) voor de handelsagent. Aspecten die hierbij aan bod moeten komen:

 • De berekeningsmethode voor de provisie (percentage van de omzet, vaste bedragen, etc.).
 • Het moment waarop de provisie verschuldigd wordt (bij orderbevestiging, levering, betaling door afnemer, etc.).
 • De termijnen waarbinnen de provisie moet worden uitgekeerd.
 • De wijze waarop de handelsagent inzage krijgt in de voor de provisieberekening relevante gegevens.
 • Eventuele voorschotregelingen of onkostenvergoedingen.

- Opnemen van bepalingen over looptijd en beëindiging

De agentuurovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. In beide gevallen is het van belang duidelijke afspraken te maken over:

 • De aanvangsdatum en eventuele einddatum van de overeenkomst.
 • De opzegtermijnen die door partijen in acht moeten worden genomen.
 • De voorwaarden waaronder de overeenkomst kan worden ontbonden of opgezegd.
 • De gevolgen van beëindiging, zoals een eventueel recht op goodwillvergoeding voor de handelsagent.

- Opnemen van bijzondere bedingen

Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen in de overeenkomst ook bijzondere bedingen worden opgenomen, zoals:

 • Een concurrentiebeding dat de handelsagent bepaalde activiteiten verbiedt na beëindiging van de overeenkomst.
 • Een geheimhoudingsbeding ter bescherming van bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie.
 • Een delcrederebeding, waarbij de handelsagent aansprakelijk is voor de betaling door afnemers.
 • Een forumkeuze en rechtskeuze voor het geval van geschillen.

Dergelijke bedingen moeten zorgvuldig worden geformuleerd om hun rechtsgeldige werking te waarborgen en te voorkomen dat ze in strijd komen met dwingende wetsbepalingen.

Het belang van een deskundig opgestelde agentuurovereenkomst kan niet worden onderschat. Een slordige of onvolledige overeenkomst kan leiden tot onduidelijkheden, conflicten en zelfs juridische procedures tussen partijen. Professionele juridische bijstand is in dit verband essentieel.

Lees ook: Contract laten opstellen

6. Aandachtspunten bij het aangaan van de overeenkomst

Voorafgaand aan het daadwerkelijk sluiten van een agentuurovereenkomst verdienen enkele aspecten bijzondere aandacht van beide partijen:

- Due diligence onderzoek

Zowel de handelsagent als de principaal hebben er belang bij om vooraf deugdelijk onderzoek te verrichten naar de betrouwbaarheid, reputatie en financiële soliditeit van de potentiële wederpartij. Dit kan voorkomen dat men aan een ongewenste of risicovolle samenwerking begint.

Voor de handelsagent is het tevens raadzaam na te gaan of de producten of diensten van de principaal daadwerkelijk een marktpotentieel hebben binnen het beoogde gebied. Een gebrek aan afzetmogelijkheden kan de onderneming van de handelsagent ernstig schaden.

- Afstemmen van wederzijdse verwachtingen

Tijdens de onderhandelingsfase is het essentieel dat partijen hun wederzijdse verwachtingen en doelstellingen uitvoerig bespreken en op één lijn brengen. Verschillen in inzicht over zaken als omzetverwachtingen, marketinginspanningen of groeiambities kunnen later tot teleurstellingen en conflicten leiden.

Het verdient aanbeveling deze verwachtingsafstemming zorgvuldig vast te leggen, bij voorkeur in de vorm van een afzonderlijke, niet-bindende intentieverklaring of 'letter of intent'.

- Waarborgen van onderhandelingsruimte

Bij het aangaan van een agentuurovereenkomst moet voldoende onderhandelingsruimte worden ingebouwd voor beide partijen. Hoewel de wet dwingende bepalingen bevat, laat deze op veel terreinen ruimte voor aanvullende, op maat gesneden afspraken.

Het is van belang deze onderhandelingsruimte optimaal te benutten om tot een evenwichtige overeenkomst te komen die recht doet aan de specifieke situatie en belangen van partijen. Een te eenzijdige of ongenuanceerde benadering kan op den duur tot spanningen en conflicten leiden.

- Beëindiging van de agentuurovereenkomst

De beëindiging van een agentuurovereenkomst brengt specifieke juridische gevolgen met zich mee, waarmee beide partijen tijdig rekening moeten houden.

- Rechtmatige opzegging en opzegtermijnen

Een agentuurovereenkomst kan op verschillende manieren rechtmatig worden beëindigd, afhankelijk van de overeengekomen looptijd en opzeggingsgronden:

 • Overeenkomst voor bepaalde tijd; Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vaste looptijd, eindigt deze van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen termijn. Tussentijdse opzegging is in beginsel niet mogelijk, tenzij dit expliciet is voorzien in de overeenkomst.
 • Overeenkomst voor onbepaalde tijd: Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd hebben beide partijen de mogelijkheid deze op te zeggen met inachtneming van de wettelijke of overeengekomen opzegtermijnen. Deze termijnen zijn afhankelijk van de duur van de overeenkomst en kunnen oplopen tot maximaal zes maanden.
 • Onmiddellijke opzegging: op gronden In uitzonderlijke situaties, zoals bij een toerekenbare tekortkoming of faillissement van één der partijen, kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd zonder opzegtermijn.

Lees ook: Contract laten controleren

7. Gevolgen van beëindiging

Afhankelijk van de wijze van beëindiging en de precieze bepalingen in de overeenkomst, kunnen de volgende juridische gevolgen aan de orde zijn:

 • Recht op goodwillvergoeding voor de handelsagent: Indien de handelsagent nieuwe klanten heeft aangebracht of de relaties met bestaande klanten heeft uitgebreid, kan hij bij beëindiging recht hebben op een zogenaamde goodwillvergoeding of klantenvergoeding. Deze vergoeding compenseert de handelsagent voor het voordeel dat de principaal na de beëindiging behoudt uit de opgebouwde klantenrelaties.
 • Provisies na beëindiging: De handelsagent kan ook na beëindiging van de overeenkomst nog recht hebben op uitbetaling van bepaalde provisies, bijvoorbeeld voor overeenkomsten die tijdens de looptijd tot stand zijn gekomen maar pas nadien worden uitgevoerd of betaald.
 • Naleven van concurrentie- en relatiebedingen: Indien de overeenkomst voorziet in geldige concurrentie- of relatiebedingen, dienen partijen zich na de beëindiging hieraan te houden. Schending van dergelijke bedingen kan leiden tot aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade.
 • Geheimhoudingsplichten: Partijen kunnen tevens gehouden zijn aan voortdurende geheimhoudingsverplichtingen met betrekking tot bedrijfsinformatie en andere vertrouwelijke gegevens die zij tijdens de samenwerking hebben verkregen.

Het is van groot belang dat partijen zich bij de beëindiging van de agentuurovereenkomst bewust zijn van deze mogelijke juridische gevolgen en hun respectievelijke rechten en verplichtingen. Tijdige juridische bijstand kan helpen om conflicten te voorkomen en de belangen van beide partijen optimaal te behartigen.

8. Procedures en geschilbeslechting

Ondanks de beste voornemens en voorzorgsmaatregelen kunnen er bij de uitvoering of beëindiging van een agentuurovereenkomst geschillen ontstaan tussen partijen. In dergelijke situaties bieden de volgende procedures en geschilbeslechtingsmethoden uitkomst:

- Onderhandeling en mediation

In de eerste plaats verdient het aanbeveling om bij een gerezen conflict te trachten dit in der minne op te lossen door middel van onderhandelingen tussen partijen. Indien nodig kan hierbij een onafhankelijke mediator worden ingeschakeld om de communicatie te vergemakkelijken en tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen. Lees ook: De Mediationclausule in Contracten - Een Pro-actieve Aanpak voor Conflictbeheersing.

- Arbitrage of bindend advies

Als onderhandeling niet tot een oplossing leidt, kunnen partijen er tevens voor kiezen hun geschil voor te leggen aan een arbitrage-instantie of een bindend adviseur. Deze vormen van alternatieve geschilbeslechting bieden het voordeel van een snellere, meer vertrouwelijke en vaak kostenefficiëntere procedure dan een gerechtelijke procedure.

- Gerechtelijke procedure

In laatste instantie staat voor partijen de weg open naar de overheidsrechter. Afhankelijk van het onderwerp en de omvang van het geschil zal de zaak dan worden behandeld door de rechtbank, het gerechtshof of even tueel de Hoge Raad. Bij een gerechtelijke procedure dienen partijen zich te houden aan de strikte procesregels en formaliteiten van het burgerlijk procesrecht.

- Forumkeuze en rechtskeuze

In agentuurovereenkomsten met een grensoverschrijdend karakter spelen ook vragen rond de bevoegde rechter (forumkeuze) en het toepasselijke recht (rechtskeuze) een rol. Partijen kunnen hierover bij voorbaat afspraken maken in de overeenkomst, binnen de grenzen van de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

Het verdient aanbeveling deze keuzes zorgvuldig af te stemmen op de specifieke situatie, rekening houdend met aspecten als de locaties van partijen, de taal van processtukken en de uitvoerbaarheid van eventuele rechterlijke uitspraken.

Ongeacht de gekozen vorm van geschilbeslechting is het raadzaam om bij conflicten over een agentuurovereenkomst tijdig een beroep te doen op gespecialiseerde juridische bijstand. De complexiteit van de materie en de financiële belangen die op het spel staan, rechtvaardigen een deskundige juridische begeleiding.

9. Fiscale en arbeidsrechtelijke aspecten

Naast de hierboven besproken civielrechtelijke aspecten, zijn er ook belangrijke fiscale en arbeidsrechtelijke kwesties verbonden aan de agentuurovereenkomst die de nodige aandacht verdienen.

- Fiscale positie van de handelsagent

Voor de Nederlandse fiscus is de vraag of een handelsagent als zelfstandige ondernemer of als verkapte werknemer moet worden aangemerkt van groot belang. Deze kwalificatie bepaalt of de handelsagent onderworpen is aan de inkomstenbelasting of de loonbelasting, met alle bijbehorende verschillen in heffingen en aftrekmogelijkheden.

De Belastingdienst hanteert hiervoor een aantal criteria, zoals de mate van zelfstandigheid, het ondernemersrisico en de vrijheid om voor meerdere opdrachtgevers te werken. Hoe meer de handelsagent in een ondergeschikte, werknemersachtige positie verkeert ten opzichte van de principaal, des te groter de kans op kwalificatie als verkapte arbeidsrelatie.

Het is daarom van belang de agentuurovereenkomst zodanig in te richten dat de zelfstandige positie van de handelsagent optimaal tot uitdrukking komt en aan de fiscale criteria wordt voldaan.

- Arbeidsrechtelijke verplichtingen

Indien de agentuurovereenkomst door de fiscus of rechter wordt gekwalificeerd als een verkapte arbeidsrelatie, heeft dit verstrekkende gevolgen voor de principaal. Deze wordt dan geconfronteerd met diverse arbeidsrechtelijke verplichtingen, zoals:

 • Afdracht van loonheffingen en premies werknemersverzekeringen.
 • Naleving van de regels omtrent arbeidsomvang, rusttijden en verlofrechten.
 • Aansprakelijkheid voor een mogelijk onregelmatige opzegging van de arbeidsovereenkomst.
 • Doorbetalingsverplichting van het loon bij arbeidsongeschiktheid van de handelsagent.

Om deze risico's te beperken, is het essentieel dat de agentuurovereenkomst op een zorgvuldige en weloverwogen wijze wordt opgesteld, waarbij expliciet de zelfstandige positie van de handelsagent wordt benadrukt en vastgelegd.

10. Internationale dimensie van de agentuurovereenkomst

In een geglobaliseerde economie is het niet ongebruikelijk dat agentuurovereenkomsten een grensoverschrijdend karakter hebben. De handelsagent en de principaal kunnen gevestigd zijn in verschillende landen, of de handelsagent kan actief zijn in meerdere landen tegelijk. Deze internationale dimensie brengt enkele bijzondere juridische aandachtspunten met zich mee.

- Toepasselijk recht en forumkeuze

Een van de belangrijkste vragen bij een internationale agentuurovereenkomst is welk nationaal rechtsstelsel van toepassing is op de overeenkomst. Dit kan het recht zijn van het land waar de principaal is gevestigd, het recht van het land van de handelsagent, of het recht van een derde land indien partijen daarvoor hebben gekozen.

Nauw samenhangend hiermee is de keuze van het bevoegde gerecht of de bevoegde rechter voor eventuele geschillen. Partijen kunnen hierover bij voorbaat een forumkeuze maken in de overeenkomst, binnen de grenzen van de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

- Verschillen in nationale wetgeving

De nationale wetgeving inzake agentuurovereenkomsten kan aanzienlijk verschillen tussen landen. Sommige rechtsstelsels bieden de handelsagent een sterkere bescherming dan andere, bijvoorbeeld wat betreft het recht op goodwillvergoeding of de mogelijkheden voor concurrentiebedingen.

Het is daarom van groot belang om bij het opstellen van een internationale agentuurovereenkomst de relevante nationale wetgeving zorgvuldig te bestuderen en hier rekening mee te houden. Juridische bijstand van een gespecialiseerde advocaat is in deze context onontbeerlijk.

- Erkenning en tenuitvoerlegging

Indien een geschil resulteert in een rechterlijke uitspraak of arbitraal vonnis, kan de vraag rijzen naar de erkenning en tenuitvoerlegging hiervan in het buitenland. Afhankelijk van de betrokken landen en de toepasselijke internationale verdragen en regelgeving, kunnen hier complicaties ontstaan.

Het verdient aanbeveling om bij het opstellen van de overeenkomst hier al op te anticiperen, bijvoorbeeld door een gunstige forumkeuze te maken of afspraken te maken over de wijze van tenuitvoerlegging van eventuele vonnissen.

De internationale dimensie van agentuurovereenkomsten brengt onmiskenbaar extra juridische complexiteit met zich mee. Deskundige begeleiding door een advocaat met ervaring op dit terrein is in dergelijke situaties essentieel om de belangen van beide partijen optimaal te waarborgen.

11. Rol van de gespecialiseerde advocaat

Gezien de veelzijdigheid en complexiteit van de juridische aspecten rond agentuurovereenkomsten, is het van groot belang om bij het opstellen, uitvoeren en beëindigen van dergelijke overeenkomsten een beroep te doen op de expertise van een gespecialiseerde advocaat.

- Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van een advocaat gespecialiseerd in agentuurovereenkomsten omvatten onder meer:

 • Het adviseren over de meest geschikte contractvorm en -inhoud, afgestemd op de specifieke situatie en wensen van partijen.
 • Het opstellen of beoordelen van de conceptovereenkomst, met inachtneming van alle relevante wet- en regelgeving.
 • Het begeleiden van onderhandelingen en het bewaken van de juridische belangen van de cliënt.
 • Het adviseren over de juridische gevolgen van wijzigingen of beëindiging van de overeenkomst.
 • Het bijstaan van de cliënt in geval van geschillen, door middel van onderhandeling, mediation of gerechtelijke procedures.
 • Het waarborgen van de belangen van de cliënt bij grensoverschrijdende agentuurovereenkomsten.

Een gespecialiseerde advocaat beschikt over de nodige kennis en ervaring om alle relevante juridische aspecten zorgvuldig te wegen en tot een voor de cliënt optimale oplossing te komen.

12. Waarom juridische bijstand inroepen

Het inschakelen van een gespecialiseerde advocaat bij agentuurovereenkomsten biedt de volgende voordelen:

 • Risicobeperking: Een deskundig opgestelde overeenkomst helpt risico's te beperken, zoals juridische procedures, claims tot schadevergoeding of boetes wegens niet-naleving van wet- en regelgeving.
 • Kostenbesparing: op lange termijn Hoewel juridische bijstand initieel een kostenpost vormt, kan dit op de langere termijn juist kosten besparen door het voorkomen van dure conflicten en procedures.
 • Optimale belangenbehartiging: Een advocaat behartigt te allen tijde de belangen van de cliënt, zowel bij de totstandkoming van de overeenkomst als bij eventuele geschillen of beëindiging.
 • Deskundigheid en ervaring: Door de gespecialiseerde kennis en ruime ervaring van de advocaat wordt de juridische kwaliteit van de overeenkomst gewaarborgd en worden alle relevante aspecten in ogenschouw genomen.
 • Tijdsbesparing: Het zelf bijhouden en toepassen van de complexe wet- en regelgeving op het gebied van agentuurovereenkomsten kost veel tijd. Een advocaat neemt deze taak uit handen.

Voor ondernemingen die regelmatig agentuurovereenkomsten aangaan of wijzigen, is het inschakelen van een vaste juridisch adviseur aan te bevelen. Deze kan niet alleen de contracten opstellen, maar ook adviseren over de wijze waarop deze in de praktijk moeten worden uitgevoerd om juridische risico's te minimaliseren.

13. Conclusie

De agentuurovereenkomst is een complex juridisch construct dat vanwege de dwingende wettelijke bepalingen en de financiële belangen voor beide partijen de nodige aandacht en zorgvuldigheid vereist. Zowel bij het aangaan, uitvoeren als beëindigen van een dergelijke overeenkomst dienen diverse juridische aspecten in ogenschouw te worden genomen.

Door de veelzijdigheid van de materie en de voortdurende ontwikkelingen in wet- en regelgeving is het essentieel om bij agentuurovereenkomsten een beroep te doen op gespecialiseerde juridische expertise. Een advocaat met ruime ervaring op dit terrein kan partijen bijstaan bij:

 • Het opstellen van een evenwichtige en juridisch deugdelijke overeenkomst, afgestemd op de specifieke situatie en wensen.
 • Het waarborgen van de juridische belangen van partijen tijdens de looptijd van de overeenkomst.
 • Het zorgvuldig beëindigen van de overeenkomst en het behartigen van de belangen van partijen bij deze beëindiging.
 • Het beslechten van eventuele geschillen via onderhandeling, mediation of gerechtelijke procedures.
 • Het adviseren over fiscale, arbeidsrechtelijke en internationale aspecten van de agentuurovereenkomst.

Een deskundig opgestelde en uitgevoerde agentuurovereenkomst biedt partijen duidelijkheid, rechtszekerheid en bescherming van hun belangen. Dit voorkomt niet alleen onnodige conflicten en procedures, maar bevordert ook een optimale samenwerking tussen de handelsagent en de principaal.

Door de inzet van een gespecialiseerde advocaat kunnen ondernemingen de juridische risico's verbonden aan agentuurovereenkomsten effectief beheersen en zich volledig richten op hun kerntaken en groeimogelijkheden. In een concurrerende en dynamische marktomgeving is dit een niet te onderschatten concurrentievoordeel.

Download De Ultieme Gids voor Succesvolle Samenwerking

Wil jij van jullie samenwerking ook een langdurig succes maken? Zie dan deze juridische aandachtspunten niet over het hoofd. Doe je voordeel met deze tientallen bewezen Tips uit de actuele dagelijkse praktijk van samenwerkingsvraagstukken en maak kennis met de best bewezen aanpak. Download deze Ultieme Gids over de Juridische Aandachtspunten voor Succesvolle Samenwerking nu GRATIS en je weet exact wat juridisch nodig is om van samenwerking een langdurig succes te maken. 

Ja, ik download graag de Ultieme Gids voor Succesvol Samenwerken

14. Meer informatie over de agentuurovereenkomst

De advocaten contractenrecht en ondernemingsrecht van Swart Legal hebben meer dan 25 jaar gespecialiseerde kennis en ervaring van alle vormen van samenwerking, waaronder die van de agentuurovereenkomst. Wil je meer over de agentuurovereenkomst weten, zowel over het aangaan als over het beëindigen ervan, bel dan 085 - 020 10 10 en vraag bijvoorbeeld naar mr. Marco Swart. Hij beantwoordt graag je vragen.

 

Juridische Informatie

Algemene voorwaarden opstellen, tips

Algemene voorwaarden voor je bedrijf: Alles wat je moet weten over het opstellen en gebruiken van de kleine lettertjes

Lees meer

Incasso Kort Geding

Onbetaalde factuur snel geïncasseerd? Overweeg een incasso kort geding!

Lees meer

Samenwerkingsovereenkomst Aandachtspunten

De Juridische Aandachtspunten van de Samenwerkingsovereenkomst: Een Handige Checklist

Lees meer

Veelgevraagde Diensten

Second Opinion van Advocaat ontvangen

Twijfel je over je huidige rechtsbijstand? Vraag om een Second Opinion van een deskundige advocaat. Met tevredenheidsgarantie!

Bekijk dit aanbod

Legal Scan Ondernemingsrecht

Een legal scan brengt de risico’s in kaart. Onderwerp je vitale documenten aan een stresstest. Zo minimaliseer je de kans op juridische risico's en aansprakelijkheden.

Bekijk dit aanbod

Conservatoir beslag laten leggen

Houdt de debiteur zich niet aan zijn betalingsverplichtingen? Laat onze advocaten conservatoir beslag leggen.

Bekijk dit aanbod

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy