Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Dagvaarding

Dagvaarding

Het schrijven van een goede dagvaarding is een kunst

Het schrijven van een goede dagvaarding is een kunst. In de eerste plaats dient een dagvaarding te voldoen aan een groot aantal wettelijke vereisten. Daarnaast moet de rechter met behulp van de dagvaarding overtuigd worden van de juistheid van de vorderingen. Als een verwerende partij gebreken in de dagvaarding weet aan te wijzen, zal de eisende partij de procedure eerder kunnen verliezen.

Voor de meeste vorderingen schrijft de wet voor dat deze door middel van een uit te brengen dagvaarding aan de rechter moeten worden voorgelegd. Aan de hand hiervan kan de rechter beslissen of een vordering terecht is ingesteld. Voor de verwerende partij biedt de dagvaarding de gelegenheid deze puntsgewijs te bestrijden.

Het uitbrengen van een dagvaarding is bijvoorbeeld nodig voor het instellen van geldvorderingen, het claimen van schades, het verdelen van boedels na echtscheiding of na het uiteenvallen van samenwerkingsverbanden. De dagvaarding heeft tot doel de rechter te vragen om toestemming voor het mogen executeren via de deurwaarder van de vordering op de wederpartij.

Als de rechter de vorderingen zoals vermeld in de dagvaarding toewijst, is de deurwaarder met behulp van het vonnis van de rechter gerechtigd bij de debiteur executoriale maatregelen te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verkopen van het onroerend goed, opeisen van banktegoeden, inhouden van loon en uitkeringen en de openbare verkoop van roerende zaken zoals auto’s en inboedel.

De deurwaarder

De dagvaarding dient door een deurwaarder aan een debiteur te worden betekend. De deurwaarder probeert de dagvaarding persoonlijk aan de gedaagde partij te tekenen. Als de gedaagde partij niet aanwezig is, zal de deurwaarder de dagvaarding in de brievenbus achterlaten. Zowel op het exemplaar dat de deurwaarder bij de gedaagde partij achterlaat als op zijn eigen exemplaar schrijft de deurwaarder op welke wijze de dagvaarding bij de debiteur terecht is gekomen.

Het exemplaar van de deurwaarder wordt uiteindelijk naar de rechter gestuurd. Op de roldatum waartegen de gedaagde partij is opgeroepen, zal de rechter afwachten of de gedaagde partij daadwerkelijk verschijnt. Als de gedaagde partij niet verschijnt, zal de rechter hem verstek verlenen. Als de rechter aan de hand van de dagvaarding constateert dat de vordering voldoende is onderbouwd, zal hij dan de vordering toewijzen. Als de gedaagde partij wel verschijnt, zal de rechter hem in de gelegenheid stellen hiertegen verweer te voeren en zal er een zitting komen waarbij beide partijen aanwezig zijn.

Formele vereisten

De wet schrijft voor dat in de dagvaarding de naam van de eisende partij volledig dient te worden vermeld, dus inclusief alle volledige voornamen. Ook de woonplaats van de eisende partij dient in de dagvaarding te worden opgenomen.

Het is van belang nauwkeurig te bepalen op wie de vordering wordt ingesteld. Het is mogelijk in de dagvaarding meerdere debiteuren aan te wijzen aan wie de dagvaarding dient te worden betekend en op wie de vordering wordt ingesteld. Uiteraard dienen de namen van de gedaagde partijen, alsmede hun woonplaatsen en exacte adressen te worden vermeld, zodat de deurwaarder weet op welke adressen hij de dagvaarding kan betekenen. In een dagvaarding dienen ook enkele aanzeggingen te worden opgenomen. Hiermee wordt bijvoorbeeld aangegeven welke gevolgen het heeft als de gedaagde partij niet verschijnt en welk griffierecht de gedaagde partij zal moeten betalen als hij wel verschijnt.

In internationale zaken is het van belang aan te geven waarom Nederlands recht moet worden toegepast en waarom de Nederlandse rechter door de eisende partij bevoegd wordt geacht. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als partijen hierover van te voren afspraken hebben gemaakt. Als partijen hierover niet vooraf afspraken over hebben gemaakt, wijst het internationale recht aan of van een dergelijke bevoegdheid sprake is.

Bij het aanbrengen van een dagvaarding bij de rechter, zal de rechter nagaan of de dagvaarding aan bovenbeschreven formaliteiten voldoet. Als deze niet aan deze formaliteiten voldoet, zal de rechtbank de dagvaarding nietig moeten verklaren. De rechtbank mag deze dan niet in behandeling nemen.

De feiten op een rij

Voor de rechter is het verder van belang dat in de dagvaarding alle relevante feiten kant en klaar op een rij worden gezet. Ook dienen bij voorkeur de juridische grondslagen van de vorderingen te worden vermeld om misverstanden te voorkomen. Hierbij dient tevens te worden ingegaan op het eventueel bekende verweer van de gedaagde partij.

De kunst van het schrijven van een dagvaarding bestaat erin dat de feiten op overzichtelijke en inzichtelijke wijze voor de rechter worden gerangschikt. Een goede dagvaarding roept geen verdere vragen op. Het is de bedoeling dat de rechter uiteindelijk niet om de gemelde feiten en juridische grondslagen heen kan.

De wet schrijft voor dat relevante bewijsstukken aan de dagvaarding moeten worden gehecht. Denk hierbij aan contracten waarop een beroep wordt gedaan, orderbevestigingen, facturen, aanmaningen en ingebrekestellingen, getuigenverklaringen, schriftelijke betalingstoezeggingen, deskundigenrapporten en schadeberekeningen. In de dagvaarding dient ook te worden vermeld welke getuigen eventueel beschikbaar zijn om zo nodig onder ede ten overstaan van de rechtbank een getuigenverklaring af te komen leggen.

Het petitum

Het belangrijkste stuk van de dagvaarding zit in de staart. Rechters noemen dit het petitum. Het petitum is de samenvattende conclusie waarmee de uiteindelijke rechtsvorderingen worden geformuleerd. Dit zijn de formuleringen die de rechter bij toewijzing zal overnemen in zijn vonnis.

Voorbeelden van vorderingen zijn die tot betaling tegen algehele bewijs van kwijting van een bepaalde geldsom, te vermeerderen met de wettelijke of contractuele rente, de vaststelling in rechte van aansprakelijkheid, toewijzing van een dwangsom in het geval debiteur in gebreke blijft met de nakoming van bepaalde handelingen. Uiteraard dient tevens te worden gevorderd dat de debiteur wordt veroordeeld in de proceskosten van de eisende partij.

Lees ook: Zo werkt procederen bij de Rechtbank!

Juridische Informatie

Ontslag bij te laat komen

Ontslag bij te laat komen op het werk

Lees meer

Schadeposten bij letselschade

Denk bij letselschade aan deze schadeposten

Lees meer

Transitievergoeding 2024 bij ontslag

De transitievergoeding 2024 bij ontslag: Alles wat je moet weten

Lees meer

Veelgevraagde Diensten

Kort geding ontheffing uit concurrentiebeding

Verbiedt een concurrentiebeding je om voor een andere werkgever te werken? Eis in een kort geding bij de rechter om hier een streep door zetten.

Bekijk dit aanbod

Loonvordering instellen

Bij een loonvordering eis je dat je werkgever het loon doorbetaalt. Want je hebt een contract met je werkgever en afspraak is afspraak.

Bekijk dit aanbod

Advies over ontslag op staande voet geven

Misdraagt je werknemer zich? Laat snel en vakkundig de haalbaarheid van een ontslag op staande voet inschatten.

Bekijk dit aanbod

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy