Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Algemene Voorwaarden van Swart Advocaten BV

Algemene Voorwaarden Swart Advocaten BV

Algemene Voorwaarden van Swart Advocaten B.V.

1. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Swart Advocaten B.V. (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17201374) en/of haar medewerkers zijn betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan. Swart Advocaten BV handelt onder meer onder de namen Swart Legal, Swart Legal Risk Management en Swart Advocaten.

b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan cliënt geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van cliënt, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand door Swart Advocaten B.V. afgewezen.

2. Uitvoering

a. Swart Advocaten B.V. zal zich inspannen de opdrachten van cliënt op deskundige en zorgvuldige wijze uit te zullen voeren. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan een eventueel door cliënt beoogd resultaat evenwel nimmer worden gegarandeerd.

b. Enkel indien Swart Advocaten B.V. van cliënt alle relevante en juiste informatie tijdig ontvangt, kan Swart Advocaten B.V. haar inspanningsverplichting nakomen. Bij onjuiste en/of niet-tijdige aanlevering van deze informatie zal Swart Advocaten B.V. de te verrichten werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te kunnen zijn voor eventuele schade en kosten. Eventueel hierdoor veroorzaakt meerwerk is voor rekening van cliënt.

c. Swart Advocaten B.V. bepaalt voor zover mogelijk in overleg met cliënt de wijze waarop werkzaamheden of diensten die zijn verbonden aan de aan haar verstrekte of door haar verleende opdracht worden uitgevoerd. Swart Advocaten B.V. is daarbij vrij gebruik te maken van de diensten van derden.

d. Swart Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de door hem ingeschakelde derden. Alle aansprakelijkheidsregelingen opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op en van kracht voor derden die bij de uitvoering van de werkzaamheden of diensten door Swart Advocaten B.V. zijn ingeschakeld.

e. Indien partijen een bindende termijn overeen zijn gekomen, is Swart Advocaten B.V. in geval van overschrijding daarvan pas in verzuim nadat Swart Advocaten B.V. schriftelijk in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn is gegund alsnog na te komen.

f. Na het sluiten en archiveren van het dossier zal Swart Advocaten B.V. dit dossier gedurende maximaal een periode van vijf jaren in een archief bewaren. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal gebeuren, naar vrije keuze van Swart Advocaten B.V.. Na die termijn wordt het dossier vernietigd, tenzij cliënt voor verstrijken van deze termijn schriftelijk meldt het dossier te willen ontvangen.

3. Aansprakelijkheid

a. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Swart Advocaten B.V. is beperkt tot het door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uit te betalen bedrag, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico onder die verzekering. Swart Advocaten B.V. staat er voor in tegen beroepsaansprakelijkheid te zijn verzekerd overeenkomstig de minimale richtlijnen zoals voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

b. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de eventuele aansprakelijkheid van Swart Advocaten B.V. beperkt tot het door cliënt over de laatste vijf maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit verschuldigde honorarium.

c. Indien er sprake is van schade bij cliënt waarvoor Swart Advocaten B.V. aansprakelijk is, heeft Swart Advocaten B.V. te allen tijde het recht de schade ongedaan te maken indien en voor zover dat mogelijk is.

d. Cliënt vrijwaart Swart Advocaten B.V. voor alle aanspraken die derden via cliënt jegens Swart Advocaten B.V. pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de diensten door Swart Advocaten B.V..

4. Betaling

a. Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen van Swart Advocaten B.V. zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat ze inclusief BTW zijn, en exclusief eventuele overige van overheidswege geheven lasten en door noodzakelijk ingeschakelde derden in rekening gebrachte kosten.

b. Swart Advocaten B.V. is één maal per jaar gerechtigd het door hem gehanteerde uurtarief tussentijds te wijzigen. De wijziging zal pas ingaan nadat deze wijziging vooraf aan cliënt is meegedeeld. 

c. Swart Advocaten B.V. is ten allen tijde gerechtigd van cliënt betaling van een voorschot op het honorarium te verlangen en de werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot daadwerkelijk is ontvangen. Dit dient tot zekerheid van de betaling van haar facturen en wordt pas verrekend bij het sluiten van het dossier, tenzij Swart Advocaten B.V. anders besluit.

d. Betalingen aan Swart Advocaten B.V. dienen door haar te zijn ontvangen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt zonder dat daartoe enige aanzegging is vereist over het volledige factuurbedrag een rente verschuldigd van 1 procent per kalendermaand, waarbij een deel van een maand als volledige maand wordt gerekend.

e. Swart Advocaten B.V. is voorts gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt na het verstrijken van de betalingstermijn, aan cliënt in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten kunnen door Swart Advocaten B.V. worden gesteld op de maximale incassokosten als toegestaan volgens het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

f. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling, dan wel het doen van een voorstel tot afkoop van de schulden van cliënt door cliënt zijn de verplichtingen van cliënt onmiddellijk opeisbaar.

g. Cliënt machtigt Swart Advocaten B.V. om vorderingen die Swart Advocaten B.V. op cliënt heeft te verrekenen met eventuele vorderingen die cliënt heeft op Swart Advocaten B.V.. Enig recht van cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op Swart Advocaten B.V. met welke vordering ook van Swart Advocaten B.V. op cliënt is uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Swart Advocaten B.V. neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die eventueel ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of over de uitvoering van de dienstverlening van Swart Advocaten B.V., inclusief declaratiegeschillen, kunnen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, die - behoudens voor zover schriftelijk hiervan afwijkende afspraken zijn gemaakt - op de dienstverlening van Swart Advocaten B.V. van overeenkomstige toepassing is. Het staat partijen vrij van die mogelijkheid al dan niet gebruik te maken. Dit reglement met bijbehorende uitleg zal op eerste verzoek aan cliënt worden toegezonden.

c. Alle geschillen tussen partijen die niet via de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur worden beslecht - ook indien slechts door één van de partijen als zodanig aangemerkt - zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant. De Nederlandse rechter heeft exclusieve rechtsmacht.

d. Swart Advocaten B.V. hanteert een kantoorklachtenregeling, die van toepassing is op iedere klacht van een cliënt. Deze zal op eerste verzoek aan cliënt worden toegezonden en is in te zien op onze website.

6. Disclaimer

1. Onze cursussen en trainingen zijn ontworpen om deelnemers te voorzien van kennis en vaardigheden om conflictsituaties effectiever te beheren en op te lossen. Door het volgen van onze cursussen en trainingen stemt u in met de navolgende disclaimers:

a. Geen aansprakelijkheid: De informatie, inhoud en adviezen die in de cusussen en trainingen worden gepresenteerd, zijn bedoeld voor educatieve doeleinden en zijn gebaseerd op algemene principes. Ze zijn mogelijk niet van toepassing op specifieke situaties. De makers van deze  cursussen en trainingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van de verstrekte informatie. Het gebruik van de cursus en training is geheel op eigen risico van de deelnemer.

b. Geen juridisch advies: De cursussen en trainingen bieden geen juridisch advies. Als u juridische kwesties heeft met betrekking tot conflicten, raden wij u aan om professioneel juridisch advies in te winnen bij een gekwalificeerde advocaat of juridisch adviseur.

c. Persoonlijke verantwoordelijkheid: Het succes bij het beheren en oplossen van conflicten hangt af van de inzet en inspanning van de deelnemer. De cursus en training kan richtlijnen en strategieën bieden, maar het is aan de deelnemer om deze in de praktijk te brengen.

d. Geen garantie op resultaten: Hoewel we streven naar het verstrekken van waardevolle en nuttige informatie, kunnen we geen garanties bieden met betrekking tot de resultaten die deelnemers zullen behalen na het volgen van onze cursussen en trainingen. Het behalen van succes is afhankelijk van verschillende factoren en kan variëren van persoon tot persoon.

e. Copyright en intellectueel eigendom: Alle inhoud, materialen en bronnen die in onze cursussen en trainingen worden verstrekt, zijn auteursrechtelijk beschermd. Deelnemers mogen deze materialen alleen gebruiken voor persoonlijk gebruik en mogen ze niet verspreiden, reproduceren of verkopen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht.

2. Door onze cursus en/of training te volgen, erkent en accepteert u deze disclaimer en begrijpt u dat deze cursus en/of training geen vervanging is voor professioneel advies. Als u specifieke vragen heeft over het onderwerp van de cursus en/of training in uw individuele situatie, raden wij u aan om professioneel advies in te winnen bij gekwalificeerde deskundigen.

Juridische Informatie

Juridische oplossingen

Juridische oplossingen

Lees meer

Algemene Voorwaarden Swart Advocaten BV

Algemene Voorwaarden van Swart Advocaten BV

Lees meer

Glasheldere tarieven

Glasheldere tarieven

Lees meer

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy