Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Denk bij letselschade aan deze schadeposten

Schadeposten bij letselschade

Schadeposten bij letselschade - Checklist

Heb je te maken met letselschade? De aansprakelijke partij is dan wettelijk verplicht al jouw schade te vergoeden. Zie geen schadeposten over het hoofd. Met de onderstaande checklist geven onze ervaren letselschade advocaten je handvaten zodat je daadwerkelijk alle schade claimt en vergoed krijgt.

Wettelijk kader

De basis voor het bepalen van de omvang van de schadevergoeding is art. 6:95 BW: “De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft.” Met andere woorden dient niet alleen de materiële schade die je hebt geleden vergoed te worden, maar ook de immateriële schade, zoals smartengeld.

Checklist schadeposten bij letselschade

Om je een idee te geven welke schadeposten bij letselschade voor vergoeding in aanmerking komen, hebben we onderstaande checklist voor je gemaakt. Zo zie je geen schadeposten over het hoofd. Bel ons gerust op 085 - 020 10 10 als je vragen hebt of meer informatie zoekt. Wij staan je graag te woord.

Algemene indeling schadeposten

Grofweg wordt als indeling van de te vergoeden letselschade onderscheid gemaakt tussen materiële schade, immateriële schade en buitengerechtelijke kosten. Deze posten lichten we hieronder verder toe:

- Materiële schade: Hiertoe rekenen we ondermeer beschadigde spullen, geneeskundige kosten en inkomensschade (waaronder ook verlies aan verdienvermogen).

- Immateriële schade: De bekendste post is smartengeld. Denk ook aan comepensatie voor verlies van zelfredzaamheid en toegenomen ecomomische kwetsbaarheid.

- Buitengerechtelijke kosten: Alle kosten die je moet maken om je schade vergoed te krijgen, waaronder de kosten van je advocaat en ingeschakelde experts.

1. Schade aan persoonlijke eigendommen

 • beschadigde en verloren zaken en eigendommen die je bij je droeg
 • beschadigde kleding
 • beschadigde auto
 • kapotte mobiele telefoon
 • verloren sieraden en horloge

2. Medische kosten

Alle medische kosten die niet of slechts gedeeltelijk vanuit je ziektekostenverzekering worden vergoed, komen voor vergoeding in aanmerking. Denk hierbij aan;

 • medische en therapeutische behandelingen
 • geneesmiddelen
 • medische hulpmiddelen
 • het eigen risico van je ziektekostenverzekering

3. Ziekenhuisopname

Indien je na het ongeval opgenomen wordt in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis, heb je recht op een daggeldvergoeding. De daggeldvergoeding ziekenhuisopname is bedoeld om bijvoorbeeld de kosten van ziekenhuisbekleding, de huur van de televisie, parkeerkosten van bezoekers en kosten van tijdschriften te dekken.

Lees ook: Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding van de Letselschaderaad

4. Reiskostenvergoeding

Hieronder vallen niet alleen reiskosten van het slachtoffer voor bezoeken aan medische behandelaren en belangenbehartigers, maar ook reiskosten van gezinsleden voor het bezoeken van het slachtoffer. Uiteraard komen parkeerkosten ook voor vergoeding in aanmerking.

Lees ook: Richtlijn kilometervergoeding van de Letselschaderaad

5. Studievertraging

Treedt er studievertraging op, dan komen de extra studiekosten voor vergoeding in aanmerking. Ook het feit dat je later de arbeidsmarkt op gaat, komt voor vergoeding in aanmerking. De Letselschade Raad heeft hiervoor richtlijnen opgesteld.

Lees ook: Richtlijn Studievertraging van de Letselschaderaad

6. Verlies aan Arbeidsvermogen

Volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid heeft vaak financiële gevolgen, omdat je bijvoorbeeld niet je volledige salaris doorbetaald krijgt of toeslagen of bonussen misloopt. Daarnaast zal er sprake zijn van pensioenverlies. Bij de berekening van deze schadepost wordt ook rekening gehouden met gemiste carrièrekansen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • 30% van je loon dat vanwege je arbeidsongeschitkheid niet wordt doorbetaald
 • Salarisverhoging vanwege gemiste promoties
 • Bonusvergoedingen
 • Aanspraken op winstdeling
 • Gebruikelijke fooien
 • 13de maand
 • Eindejaarsuitkering
 • Onregelmatigheidstoeslag
 • Overurentoeslag
 • Vakantiegeld
 • Pensioenopbouw
 • Klusjes in je vrije tijd, ‘zwart werk’ zoals schilderen of oppassen

Het verlies aan verdienvermogen wordt in de eerste plaats berekend door je arbeidsongeschiktheidspercentage te laten vaststellen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren via een onafhankelijke arbeidsdeskundige aan de hand van een functiemogelijkhedenlijst (FML). Ook de beoordeling door het UWV van je WIA-aanvraag kan hierbij een rol spelen. Op basis van je arbeidsongeschiktheidspercentage kan worden nagegaan welke andere betaalde werkzaamheden je nog wel kan verrichten. Het verschil met je inkomsten uit arbeid voordat je het ongeval kreeg bepaalt het verlies aan verdienvermogen.

7. Reintegratiekosten

Als je door een ongeval je eigen werk niet meer meteen kan doen zal je willen re-integreren. Soms zijn aangepaste voorzieningen op je werk nodig. Ook is het denkbaar dat je omgeschoold moet worden om weer aan het werk te kunnen. Je kan behoefte hebben aan begeleiding hierbij, bijvoobeeld van een loopbaancoach of een outplacementbureau. Al deze kosten om tot jouw re-integratie te komen dienen te worden vergoed.

8. Kosten Huishoudelijke Hulp

Indien je als gevolg van het ongeval je huishouden of de klussen in huis niet meer volledig kunt doen, mag je hiervoor huishoudelijke hulp inschakelen. Denk aan hulp bij schoonmaken, boodschappen doen, koken en kinderen verzorgen. Deze hulp kan van familie of vrienden zijn, maar ook bijvoorbeeld van Thuiszorg.

Lees ook: Richtlijn Huishoudelijke Hulp van de Lelselschaderaad

9. Zelfredzaamheid

Door een ongeval kan je zelfwerkzaamheid tijdelijk of blijvend zijn aangetast. Dit zorgt ervoor dat je bepaalde dingen uit handen moet geven die je eerder zelf kon doen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Binnen- en buitenschilderwerk van je woning
 • Onderhoudswerkzaamheden aan je woning
 • Verbouwingen aan je woning
 • Tuinonderhoud
 • Auto wassen
 • Auto repareren

Stel dat je jouw woning of een auto volledig aan het opknappen was. Zodat je die met winst kon verkopen. Dan valt dat ook onder te vergoeden schade. Immers, de tijd, energie en geld die je erin hebt gestoken, hadden het doel tot het met winst verkopen van de woning of de auto.

Lees ook: Richtlijn Zelfwerkzaamheid van de Letselschaderaad

10. Voorzieningen en aanpassingen aan de woning

Het kan voorkomen dat na het ongeval uw thuissituatie moet worden aangepast, zoals het plaatsen van een traplift of het aanpassen van de keuken of badkamer. Voor zover deze kosten niet worden vergoed door de gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, moet de aansprakelijke partij deze vergoeden.

11. Kosten in verband met verblijf thuis

Het kan zijn dat je na het ongeval meer thuis bent. Dan zult u automatisch meer kosten maken. Het gaat bij deze schadepost om extra elektriciteits-, gas- en waterkosten, maar ook om telefoonkosten en extra voedselkosten.

12. Smartengeld

Als slachtoffer heb je recht op smartengeld oftewel vergoeding van immateriële schade. Het betreft een financiële compensatie voor leed of smart, pijn, verdriet, gemiste levensvreugde en geestelijk leed als gevolg van het ongeval. De hoogte van het smartengeld wordt bepaald door de aard en de ernst van het letsel. Het bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de Smartengeldgids, waarin “vergelijkbare gevallen” staan.

13. Verhoogde Economische Kwetsbaarheid

Van verhoogde economische kwetsbaarheid is sprake indien in de toekomst door een economisch feit - zoals bijvoorbeeld een ontslag als gevolg van een reorganisatie of een faillissement - een periode van werkloosheid kan intreden die langer duurt dan ‘normaal’ door de door het ongeval ontstane beperkte mogelijkheden. Met een vergoeding voor verhoogde economische kwetsbaarheid wordt deze langere periode van (gedeeltelijke) werkloosheid financieel gecompenseerd.

Lees ook: Richtlijn Verhoogde Economische Kwestbaarheid van de Letselschaderaad

14. Buitengerechtelijke Kosten

Alle redelijke kosten van rechtsbijstand die je als slachtoffer moet maken, komen voor rekening van de aansprakelijke partij wanneer de aansprakelijkheid en het verband tussen de schade en het ongeval vaststaat. Hieronder vallen de kosten van juridische bijstand (de kosten van je advocaat) en de kosten voor het inschakelen van medische en andere experts.

De verplichting tot vergoeding van de gemaakte en te maken buitengerechtelijke kosten volgt uit art. 6:96, lid 2 BW, dat bepaalt: “Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking: a) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht; b) redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid; c) redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.”

15. Wettelijke Rente

Over de te betalen schadevergoeding is wettelijke rente verschuldigd. Deze wettelijke rente begint doorgaans te lopen vanaf de datum waarop het ongeval heeft plaatsgevonden. Voor zover en vanaf het moment dat de aansprakelijke partij voorschotten op de schadevergoeding betaalt, hoeft hierover uiteraard geen rente meer te worden vergoed.

Vaststelling van de omvang van de schade

Het wettelijk uitgangspunt is dat de schade wordt vastgesteld aan de hand van de concrete situatie. Dat wil zeggen dat de concreet geleden schade dient te worden vergoed. De concrete schade volgt bijvoorbeeld uit facturen, prijsopgaves en de vergelijking van je financiële situatie na het ongeval met je financiële situatie voor het ongeval.

Als de schade niet concreet kan worden vastgesteld mag deze volgens de wet abstract worden berekend (art. 6:97 BW). Hierbij wordt vaak aangesloten bij vaste rechtspraak en richtlijnen. Denk hierbij ondermeer aan de genoemde richtlijnen van de Letselschaderaad.

Het is verstandig om als slachtoffer alle kosten die je maakt vanaf het begin goed bij te houden. Bewaar alle bonnetjes, facturen en rekeningen als bewijs. Maak aantekeningen van alle ritjes en kosten. Onze advocaten kunnen je helpen met het opstellen van een zogeheten schadestaat.

Lees ook: de Richtlijnen van de Letselschaderaad

Meer informatie over vergoeden van letselschade

Indien je meer wilt weten over letselschade en schadeposten, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen. Bel ons voor een vrijblijvend advies op 085 – 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart. Wij helpen je graag verder.

Lees ook:

Juridische Informatie

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet: Hoe te handelen als werknemer

Lees meer

Ontslagvergunning

Ontslagvergunning

Lees meer

Fout bij inhouding WW-premies voor rekening werkgever

Fout bij inhouding WW-premies voor rekening werkgever

Lees meer

Veelgevraagde Diensten

NLP-Trainingen op maat

Ontdek hoe NLP-Trainingen op maat jouw organisatie kunnen transformeren naar een omgeving waar communicatie floreert, relaties versterken en prestaties excelleren.

Bekijk dit aanbod

Loonvordering instellen

Bij een loonvordering eis je dat je werkgever het loon doorbetaalt. Want je hebt een contract met je werkgever en afspraak is afspraak.

Bekijk dit aanbod

Ontslag tijdens burn-out

Bij ontslag tijdens burn-out loopt je uitkering gevaar. Toch wil je uit de impasse komen. Laat je vakkundig begeleiden naar een goede regeling.

Bekijk dit aanbod

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy